Integritetspolicy

Din personliga integritet och säkerheten för dina personuppgifter är viktig för Searchia AB som ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Att skydda dina personuppgifter och integritet är en del av våra anställdas jobb. Searchia är som personuppgiftsansvarig ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och hur och för vilka ändamål den görs.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Searchia AB (org. nr: 559069-3114) har ett dataskyddsombud som du är välkommen att kontakta om du har frågor och funderingar kring Searchia personuppgiftsbehandling. Dataskyddsombudet nås på dataskyddsombud@searchia.se.

Vilka personuppgifter vi behandlar och hur de samlas in

När du anmäler intresse att vara del av Searchias specialistagentur kommer Searchia behandla personuppgifter om dig och hur du använder våra tjänster. De personuppgifter som behandlas när du registrerar dig är namn, e-postadress, telefonnummer och eventuellt andra uppgifter du frivilligt lämnar till oss.

Du kan även anmäla intresse att vara del av Searchias specialistagentur efter t.ex. telefonsamtal mellan dig och Searchias personal. Vi samlar in och behandlar personuppgifter:

  • Som du själv lämnar i samband med att du väljer att delta i Searchias specialistagentur
  • Som vi inhämtar från dig under den tid du är del av specialistagenturen, t.ex. uppgifter om karriärambitioner, personliga och sociala egenskaper, branscher du vill jobba inom, önskade arbetstider etc.
  • Som vi hämtar från andra källor, t.ex. uppgifter från referenter du angett.

Det här använder vi personuppgifterna till


Searchia behandlar dina personuppgifter endast för de syften som anges nedan.

Syfte med behandlingen

 

Legal grund för behandlingen

 

 

 

Att tillhandahålla och administrera tjänsterna du begärt, dvs. att hitta lämpliga uppdrag för dig.

 

Nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig.

 

 

 

 

Att behandla tilläggsinformation från referenter.

 

Nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att hitta rätt kandidat.

 

 

 

Att hantera förfrågningar som du ställer till vår support.

 

Nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att kandidaterna kan kommunicera med oss.

 

 

 

Att tillhandahålla direktmarknadsföring och erbjudanden från Searchia.

 

Nödvändigt för vårt berättigade intresse att upprätthålla goda kandidatrelationer. Du kan alltid avsäga dig direktreklam och erbjudanden från oss, se nedan under dina rättigheter.

 

Behandling av ytterligare personuppgifter under uppdrag/processer

När vi utför tjänster till dig kan vi på grund av krav från våra kunder och/eller lagstiftning komma att behandla ytterligare personuppgifter om dig. Det kan till exempel handla om personlighetstester, uppgift om du har genomfört drogtest, kreditupplysningar, bakgrundkontroller och hälsoundersökningar. Du kommer inför inhämtande av sådana personuppgifter att få information om behandlingen och i tillämpliga fall får du lämna ditt samtycke.

I vissa fall kan vi be dig att inkomma med utdrag ur belastningsregistret. Det är du själv som beställer och tar emot ett sådant utdrag från polismyndigheten och du väljer själv om du vill visa utdraget för oss. Utdraget kommer i sådant fall att öppnas av dig tillsammans med Searchia. Vi kommer inte att behandla dessa uppgifter i någon form, men kan muntligen komma att stämma av resultatet med vår kund.

För det fall du blir anställd hos Searchia kommer du att bli informerad om den ytterligare behandling av personuppgifter som kommer att ske under och i samband med din anställning.

Vem vi delar med oss av dina personuppgifter till

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till andra bolag såsom underleverantörer som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. leverantörer av drift och support av våra system. Searchia är fortsatt ansvarig för den behandling av dina personuppgifter som vi eller underleverantör utför på Searchias uppdrag och underleverantörer får inte använda personuppgifterna för andra ändamål än de vi anger. Delning av personuppgifter till andra bolag såsom underleverantörer sker för att uppfylla avtalet mellan oss, dvs. för att vi ska kunna tillhandahålla de överenskomna tjänsterna till dig.

När vi delar med oss av personuppgifter enligt ovan kan personuppgifter överföras till bolag såväl inom som utom EES. All sådan överföring är baserad på gällande lag och om behandlingen görs utanför EES kommer vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder i form av t.ex. EU-kommissionens modellklausuler för sådan överföring, att EU-kommissionen har beslutat att landet har en adekvat skyddsnivå eller att mottagande bolag är certifierat under EU. US. Privacy Shield.

Personuppgifter om dig kommer också att delas med Searchias kund(er) i de fall det behövs för att kunna utföra våra tjänster till dig, dvs. att hitta en anställning eller uthyrning för dig hos kund. Om vi lämnar dina personuppgifter till vår kund är kunden självständigt personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter efter sådant mottagande från oss.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till varför personuppgifterna samlades in. Det innebär att olika uppgifter kan komma att sparas olika länge.

Uppgifter om eventuella hälsoundersökningar, genomförda drogtester, bakgrundskontroller och kreditupplysningar sparas under kortare tid. Du kommer att få detaljerad information om detta i samband med att sådana uppgifter samlas in.

Säkerhet

Searchia har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter:

  • Rätt till tillgång – Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom detta informationsdokument. Du har även rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.
  • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
  • Rätt till radering – Under visa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta brukar kallas “rätten att bli bortglömd”. Rätten till radering är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
  • Rätt till begränsning – Under visa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
  • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Rätt att invända – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen grundar sig en intresseavvägning, om du inte anser att Searchia har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Rätten att invända gäller också behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring.

Läs gärna mer om rättigheterna här: 
https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att Searchia behandlar dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra din upplevelse på sajten. För mer detaljer, läs här.